Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-183/20.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел VІІ-2620, кв.88 по рег.план на гр.Сапарева баня, с идент.№ 65365.601.361

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Виера Панайотова с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Кирил и Методий" №39, Роза Димитрова Соколова с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Разсадник Коньовица" №28, вх.А, ет.1, Ивайло Борисов Пехливански с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Дружба" №210, вх.Б ет.5 ап.41, Божидар Костадинов Георгиев с постоянен адрес: с.Мърчаево, р-н Витоша, махала Бурновска №14 и Мина Велчева Велева - Хубанова с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Люлин" №615, вх.А, ет.5, ап.14, че със Заповед № РД-08-183/20.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2620, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Предсдедателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 147 / 25.10.1994 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.361 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 -15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК - София, третиращ промяна на отреждането му от „За индивидуално жилищно строителство" в „За обществено обслужване" и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                -  Плътност на застрояване - 60 %

            -  Интензивност на застрояване Кинт - 1,6

            -  Етажност  /Височина/   -   1- 4      / 3-12,50 м / 

            -  Минимална озеленена площ  -  40 %

с цел запазване на съществуващата сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел" и новопредвидена пристройка към нея.

Възложител „ЕМАЛИ 2014" ЕООД

 

 

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.