Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД –00 –15/29.04.2015г. на кмета на община Сапарева баня за изработване на проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и изменение на( ПЗ) в обхват на поземлен имот с идент. № 65365.24.223, местност „Коинчица”

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 15 на Кмета на Община Сапарева баня за, изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.223, местност „Коинчица" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както следва:

          -Проект на Подробен устройствен план  (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.223, местност „Коинчица" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделяне то му на три самостоятелни поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.24.643, 65365.24.644 и 65365.24.645, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и промяна на отреждането от „За хотел" в „За обществено обслужване".

 - Проект на Подробен устройствен план  (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувани поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.24.643 - За обществено обслужванe, 65365.24.644 - За обществено обслужване и 65365.24.645 - За обществино обслужване, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и промяна на установяванената рекреационна устройствена зона на курорт и допълващото го застрояване - Ок, в жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, С цел изграждане на, както следва:

- новообразуван поземлен имот с идентификатор № 65365.24.643 по кадастралната карта на гр.Сапорева баня - «Къщи за настаняване на туристи»;

- новообразуван поземлен имот с идентификатор № 65365.24.644 по кадастралната карта на гр.Сапорева баня - «Семеен хотел»;

- новообразуван поземлен имот с идентификатор № 65365.24.645 по кадастралната карта на гр.Сапорева баня - «Къщи за настаняване на туристи и басейн», с Възложител „ЕЛСОЛ ОЙЛ" ЕООД.

 

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.05.2015 г.


Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.