Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 14/29.04 .2015г. на кмета на Община Сапарева баня за изработване на проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ, парцел ІІІ, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня , с идент.№ 65365.602.1169

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 14 на Кмета на Община Сапарева баня за, изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и План за астрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1169, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 437 от 11.12.2012 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, както следва:

- Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1169, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III, квартал 200 по плана на гр.Сапарева  баня, с нов идентификатор 65365.602.1169 по Кадастралната  карта на гр.Сапарева  баня, на два самостоятелни урегулирани  поземлени  имоти  с проектни  номера - III - За общ.обслужване и V За общ.обслужване, с нови проектни идентификатори 65365.602.1201 и  65365.602.1202 по  Кадастралната  карта на  гр.Сапарева баня, и  промяна  на отреждането на новообразуваните урегулирани поземлени имоти представляващи парцели III и V, квартал 200  по  плана  на  гр.Сапарева  баня  от „За  жилищтно  строителство"  в  „За  обществено  обслужване".

- Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване /ПЗ/ за  новообразуваните урегулирани поземлени имоти представляващи парцели III за общ.обслужване и V За общ.обслужване, квартал 200 по плана на гр.Сапарева баня, с нови проектни  идентификатори 65365.602.1201 и  65365.602.1202 по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, третиращ  запазване на установената устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и  плътност - Жм, с цел изграждане на, както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ  парцел III - За общ.обслужване, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня - „Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи с височина до 10,00 м." 

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - За общ.обслужване, кв.200 по регулационния план на гр.Сапарева баня - „Две малкоетажни къщи за  настаняване на туристи с височина до 10,00 м. и басейн".


Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.05.2015 г.


Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/