Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение на Заповед за премахване на строеж № РД-08-221 / 08.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня до Илия Георгиев Натев

СЪОБЩЕНИЕ


 

     ДО

     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НАТЕВ

    ул."Рашо Димитров" №93 гр.Перник

                                                                             

                                                        

                     

                        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАТЕВ,


   Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова жилищна сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-611, кв.49 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Сиврия" № 8, с.Ресилово, е издадена Заповед за премахване на строеж № РД-08-221 / 08.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня.      

    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.

     Заповед № РД-08-221 / 08.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез Община Сапарева баня пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

     Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.