Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение на Заповед за заздравяване на строеж № 645 / 14.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня до Йорданка Добринова Младжова

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО

      ЙОРДАНКА ДОБРИНОВА МЛАДЖОВА


      ул."Орлинска" №62, вх.В, ет.5, ап.17, гр.Дупница

                         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЛАДЖОВА,

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-381, 382, кв.13 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес: ул."Липа" №4, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № 645 / 14.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня.     

    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.

     Заповед № 645 / 14.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез Община Сапарева баня пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

    Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.