Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-206/ 27.04.2015 година на кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцел / І -394 и ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Юлия  Стойнева Терзийска, че със Заповед № РД-08-206 / 27.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №213 от 12.09.1989 год. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І-394 и ІІ-393, кв. 11 по  плана на с.Ресилово, Община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  І-394 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-393 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница между поземлен имот пл.№ 393 и пл.№394, както и разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-394 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІХ-394 и Х-394 кв.11 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител  Верка Костадинова Шопова, Йорданка Василева Костова, Красимира Миткова Стоичкова, Крум Митков Стоичков и Александър Митков Стоичков. 

         На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.