Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за: «Учредяване на възмездно право на строеж върху застроена площ от 60 кв.м. за изграждане на сграда за обществено обслужване в недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС № 1078 / 14.01.2015 година,представляващ п

                            ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                          

Община Сапарева баня обявява публичен търг с  явно  наддаване  за: «Учредяване на възмездно право на строеж върху застроена площ от 60 кв.м. за изграждане на сграда за обществено обслужване в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС № 1078 / 14.01.2015 година,представляващ поземлен имот № 65365.601.927 (кв.74А,п-л LXXXVII ) по КК на гр.Сапарева баня,трайно предназначение на територията - урбанизирана,начин на трайно ползване - за друг обществен обект,комплекс,одобрен със Заповед №РД-18-15/ 19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 247 кв.м., при съседи: 65365.601.926 ; 65365.602.62 ; 65365.601.841 ; 65365.601.199 ; 65365.601.924 ; 65365.601.925«

 

   На основание: Решение №16 от Протокол  №2/11.02.2015г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08- 223/11.05.2015г.  на кмета на община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1), община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 80.00 лв./кв.м без ДДС  - /осемдесет лева и нула стотинки/ и цена като цяло за предмета  на търга в размер на  4800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева и нула стотинки / без ДДС . Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.  Стъпка за наддаване 50 /петдесет/ лева .

 

   Условия за оглед на терена  12.05.2015г.-01.06.2015г.    всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа и за допълнителна информация на тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  01.06.2015  г.  -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -    01.06.2015г.    - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг с явно наддаване. 

   Публичният търг с явно наддаване ще се проведе  на    02.06.2015г.  от 11:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг с  явно наддаване ще се проведе на   09.06.2015г. от 11:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен публичен търг с явно  наддаване 08.06.2015 г. -  16:00 часа.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен  търг с явно  наддаване-  03.06.2015г. -08.06.2015 г.    всеки ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

   Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг с  явно  наддаване-    08.06 .2015г.- 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 

Общинска администрация Сапарева баня