Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-16/11.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/, в обхвата на УПИ /парцел/ ІІІ-890 кв.38 по плана на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е


        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-16 / 11.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Ст.Димитров и частично изменен със Заповед № 86 / 01.07.1992 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ- 890, кв.38 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.244 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София. Към заявлението е приложено Решение №480/19.07.2013 год.   на Районен съд-Дупница, по гр.дело №242б по описа за 2012 год, влязло в сила на  12.08.2013 год. за допускане на съдебна делба на имота, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, с номера както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-890, кв.38 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.603.527 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

- Урегулиран поземлен имот, предсавляващ парцел ХІV-890, кв.38 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.603.528 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Златан Георгиев Иванов.