Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-13/22.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

     

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-13/22.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

1.Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - Изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-180, кв.39 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

2.Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - Изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-180, кв.39 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяне на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

3.Инвестиционен проект за обект: „Преустройство, реконструкция, пристройка и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в къща за гости", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-180, кв.39 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с Възложител Васил Димитров Велинов, в качеството си на физическо лице - собственик на ЕТ „Васил Велинов-Елица".

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.