Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Покана до Божидар Калвин във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-73/10.02.2015 година на кмета на община Сапарева баня

 

 

ПОКАНА

ДО: Божидар Николов Калвин 

ж.к.„Дружба І" бл.116, вх.А, ет.1, ап.1

гр.София


УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КАЛВИН,


Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-73/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж: „Ограда", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1878, кв.21 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и на основание чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, определям 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящата покана да премахнете доброволно горецитирания незаконен строеж, да извозите строителните отпадъци на определеното от Кмета на общината място и възстановите терена във вида съществувал преди извършване на незаконното строителство.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение на заповедта, ще бъде извършена проверка на място и в случай на установяване на неизпълнение, ще се пристъпи към принудително премахване на незаконния строеж по възлагане от Община Сапарева баня за Ваша сметка по реда на 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от ЗУТ на Общински съвет-Сапарева баня.


Настоящата покана, обявена на интернет страницата, удостоверява, че адресатът й е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.