Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Покана до Роза Ранова във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-75/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж

ПОКАНА

ДО: Роза Димитрова Ранова
ул.„Никола Вапцаров" № 6
с.Овчарци, обл.Кюстендил


УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  РАНОВА,

 


   Във връзка с влязла в законна сила Заповед № РД-08-75/10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за премахване на незаконен строеж: „Второстепенна постройка на допълващото застрояване с предназначение външна тоалетна", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня. и на основание чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, определям 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящата покана да премахнете доброволно горецитирания незаконен строеж, да извозите строителните отпадъци на определеното от Кмета на общината място и възстановите терена във вида съществувал преди извършване на незаконното строителство.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение на заповедта, ще бъде извършена проверка на място и в случай на установяване на неизпълнение, ще се пристъпи към принудително премахване на незаконния строеж по възлагане от Община Сапарева баня за Ваша сметка по реда на 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от ЗУТ на Общински съвет-Сапарева баня.

 

Настоящата покана, обявена на интернет страницата, удостоверява, че адресатът й е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.