Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

 

         Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол №13/17.09.2008  г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-44/11.03.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня.Изх.№ Д-43/11.03.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Сапарева баня към 31.12.2014 г.Изх.№Д-54/22.04.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г.Изх.№

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице чрез продажбата на дела на общината.Изх.№ П-535-1/24.04.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице чрез продажбата на дела на общината.Изх.№П-535-2/24.04.2015 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-57/23.04.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 187-188-189-190-196-195-350-349-348 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-56/23.04.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/.Изх.№З-1538-1/22.04.2015 г.

 

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.57.5, местност „Под друмо" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-112/23.04.2009 г. на Началник на СГКК- Кюстендил. Изх.№ З-529-1/23.04.2015 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.18.547, местност „Целините" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Изх.№ З-528-1/23.04.2015 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.42, местност „Горнио герен" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Изх.№ З-530-1/23.04.2015 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя с обхват, поземлен имот с идентификатор 65365.24.25, местност „Физолница" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, публична общинска собственост, съгласно Акт №141 за публична общинска собственост от 17.10.2014 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №112, том 20, вх.р-р №4860 от 20.10.2014 г. Изх.№ З-521-1/23.04.2015 г.

 

14. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.19, местност „Света Богородица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Изх.№ З-531-1/23.04.2015 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.60, местност „Физолница", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния директор на АГКК в едно с план-схема за електрификация към него.Изх.№ З-262-1/22.04.2015 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя с обхват поземлен имот с номер 014182 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, публична общинска собственост, съгласно Акт №126 за публична общинска собственост от 13.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №26, том 5, вх.р-р №1061 от 18.03.2014 г.Изх.№ З-524-1/23.04.2015 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя с обхват поземлен имот с номер 027014, местност „Над селото", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, публична общинска собственост, съгласно Акт №127 за публична общинска собственост от 27.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №159, том 5, вх.р-р №1225 от 28.03.2014 г.Изх.№ З-523-1/23.04.2015 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя с обхват, поземлен имот с номер 045127, местност „Крами дол" по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, публична общинска собственост, съгласно Акт №53 за публична общинска собственост от 06.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №39, том 4, вх.р-р №902 от 07.04.2011 г. Изх.№ З-522-1/23.04.2015 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 002019, местност „Стопански двор" по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня.Изх.№ З-534-1/23.04.2015 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация (ПР) и План за застрояване /ПЗ/ по чл.12, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии с обхват, поземлен имот с идентификатор 65365.210.994, местност „Рила", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-6462/13.05.2014 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141 „в" по ЛУП, одобрен със Заповед №РД-05-110 от 04.04.2012 г.на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, частна общинска собственост, съгласно Акт №1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №156, вх.р-р №802 от 06.03.2015 г.Изх.№ З-445-2/08.04.2015 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.210.994, целия с площ 2471 кв.м., местност „Рила" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141 „в" по ЛУП, одобрен със Заповед РД-05-110 от 04.04.2012 г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил, частна общинска собственост, съгласно Акт №1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №156, том 3, вх.р-р №802 от 06.03.2015 г.Изх.№ З-445-1/08.04.2015 г.

 

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за осъществените читалищни дейности през 2014 г.и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.Изх.№ Д-52/22.04.2015 г.

 

23. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в Решение №18 от Протокол №7/16.04.2014 г.на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-53/22.04.2015 г.

 

24. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2718-1/22.04.2015 г.

 

25. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2709-1/22.04.2015 г.

 

26. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2707-1/22.04.2015 г.

 

27. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2706-1/22.04.2015 г.

 

28. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2708-1/22.04.2015 г.

 

29. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2684-1/22.04.2015 г.

 

30. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2719-1/22.04.2015 г.

 

31. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 34 „з" възраст 80 г.със стояща маса бук 150 куб.м

отдел 138 „ж" възраст 75 г. със стояща маса бял бор 30 куб.м, бук 860 куб.м и трепетлика 100 куб.м

отдел 138 „л" възраст 75 год. със стояща маса бук 770 куб.м. Изх.№ Д-51/22.04.2015 г.

 

32. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на обект - частна общинска собственост.Изх.№ Д-55/23.04.2015 г.

 

33. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Подготовка на конкурсна документация за избор на стратегически партньор.Изх.№ Д-58/24.04.2015 г.

 

34. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/