Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-12/14.04.2015год.на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня

 

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/14.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване",  

            - Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ изграждане на „Къща за гости" в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589 - „За обществено обслужване", кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                     - Плътност на застрояване - 60%

                                     - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                     - Височина /етажност/ -  3 -10.00 м. /1-3 етажа/

                                     - Минимална озеленена площ - 40%

С възложители Костадин Димитров Тонкаров и Тони Димитров Тонкаров.