Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10/26.03.2015г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) за УПИ, представляващ парцел І – За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по регулационния план на с.Паничище

 

ОБЯВЛЕНИЕ


    На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.03.2015 година Заповед № РД - 00 - 10 на Кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - с  териториален обхват - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ тритиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по плана на с.Паничище от „За бензиностанция и метанстанция" в „За локална пречиствателна станция за отпадни води".

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ третиращ изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадни води" в новообразуван  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За пречиствателна станция за отпадни види", кв.17 по регулационния план на с.Паничище,  без  промяна  на  установената устройствена  зона-  рекреационна устройствена зона за друг вид рекреации - Од, с Възложител Община Сапарева баня.

 

     Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.