Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 11/ 01.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.18 по регулационния план на с.Паничище

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 01.04.2015 година Заповед № РД - 00 - 11 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.18 по регулационния план на с.Паничище, третиращ разделянето му на четири урегулирани поземлени имоти, предсатляващи парцели с проектни номера VІ, VІІ, VІІІ и ІХ, кв.18 по регулационния план на с.Паничище, с Възложител „ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ" АД.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.