Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 11, взето по Протокол № 4 /18.032015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 11, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.45.423, местност "Лаго", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на предемно производствена устройствена зона - Пп, С цел запазване на съществуваща сграда с предназначение «Хлораторна станция» с идентификатор № 65365.45.423.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и два броя разпределителни шахти, с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.