Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 10, взето по Протокол № 4 /18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 10, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.38, местност "Света Богородица", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, С цел изграждане на обществен открит паркинг с капацитет 40 паркоместта и една сграда на техническата инфраструктура с предназначение «Трафопост», с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.