Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 9, взето по Протокол № 4 / 18.03.2015година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.03.2015 година Решение № 9, взето по Протокол № 4 / 2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/; разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за  захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване - ниско  напрежение за захранване на „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.27.113, м." Ридо" по КК на гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори № 65365.27.113, 65365.26.122 и 65365.27.54 по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, с Възложители Пламен Димитров Миланов и Елеонора Георгиева  Миланова    

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.