Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-142/ 20.03.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ, представляващ парцел Х-2182 кв.6 по плана на с.Сапарево

 

OБЯВЛЕНИЕ

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Асен Ненков Величков, че със Заповед № РД-08-142/ 20.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в  обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 2182 кв.6 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване"  без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност -Жм, с Възложител  „МАРИСТА" ЕООД.

 

         На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.