Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за изготвено инвестиционното намерение за „Проект за изменение на действащи (ПУП) – (ПР) и /ПЗ/ с териториален обхват - УПИ, представляващ парцел І – За бензиностанция и метанстанция

ОБЯВЛЕНИЕ

      

            На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционното си намерение за „Проект за изменение на действащи Подробени устройствени планове (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване /ПЗ/  с  териториален обхват - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ тритиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За бензиностанция и метанстанция, кв.17 по плана на с.Паничище от „За бензиностанция и метанстанция" в „За локална пречиствателна станция за отпадни води".

 

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ третиращ изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадни води" в новообразуван  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За пречиствателна станция за отпадни види", кв.17 по регулационния план на с.Паничище,  без  промяна  на  установената устройствена  зона-  рекреационна устройствена зона за друг вид рекреации - Од.

 

Проект за изменение на действащи Подробени устройствени планове (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване /ПЗ/ е изложено за разглеждане в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 31.03.2015 година.