Профил на купувачаПринтирай

Протокол №1 от работата на комисията за общ. поръчка с предмет:„Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272"

 

Одобрил:........................

Кмет: инж. Сашо Иванов

Дата: .............................

 

 

 

                                                                           Протокол № 1

 

             Днес, 25.03.2015 година в 10:00 часа в град Сапарева баня, в заседателната зала на ІІІ-я етаж от сградата на Общинска администрация на основание Заповед  № 149/25.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" на Oбщина Сапарева баня;

             ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Евелина Нешева - ДД «АГ и КС»;

                                   2. Сашо Янев - юрисконсулт на Oбщина Сапарева баня;

със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти в деловодството на община Сапарева баня на кандидатите, подали оферти за  участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Комисията, състояща се от определени със заповед на кмета - длъжностни лица  да  излезе с предложение за избор и определяне  на изпълнител, с който да се сключи договор  за поръчка  с предмет:  „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Публичната покана публикувана на страницата на Агенцията по обществени поръчки и в профила на купувача на сайта на община Сапарева баня  e под номер №  9039718.

 

      Комисията е в пълен състав.   

            На основание чл.101г, ал.1 във вр. с ал.3 от ЗОП  и съгласно  чл.42  от Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, одобрени със Заповед №409/23.07.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня,  комисията , определена от Възложителя - кмета на община Сапарева баня с негова Заповед 149/25.03.2015г., определи  реда за разглеждане на постъпилите оферти,  а именно:

1.    Председателят получава постъпилите и регистрирани оферти за участие в процедурата от деловодството на община Сапарева баня, придружени от списък на участниците.

2.    Председателят в присъствието на другите длъжностни лица и деловодителя при получаването на офертите проверява цялостта на пликовете и съответствието им с списъка.

3.    Членовете на комисията попълват, подписват и представят декларации на основание чл.101г, ал.2 от ЗОП,   за обстоятелства по чл. 35 от ЗОП и същите стават неразделна част от документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

4.    Комисията отваря пликовете с представените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината и проверява съответствието на офертите със списъка.

5.    Комисията извършва  административна проверка за съответствие  на представените документи с предварително обявените от възложителя условия за участие в процедура чрез публичната покана. Резултатът от проверката  се нанася в таблица за административно съответствие, която се  подписва от всички членове на комисията  и става неразделна част от протокола на комисията .

6.    Комисията отстранява от участие офертите, които не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

7.    Комисията оценява офертите, съгласно обявеният критерий -„Икономически най-изгодна оферта" и  одобрената методика.

8.    Комисията съставя протокол за резултатите от работата си, който съдържа предложение до Възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка.

9.    Комисията подписва протокола  и го  представя на възложителя - кмета на община Сапарева баня  за утвърждаване.

На основание чл.101г, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията попълниха и представиха декларации, съгласно изискванията на чл. 35, ал.1, т.2 - т.4 от ЗОП.

    Комисията, определена за разглеждане на постъпилите оферти установи,че в определения срок - 14.03.2015 година, 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня е подадена една оферта от участник, желаещ да участва в процедурата.

        Комисията констатира, че офертата е подадена в срок, налице са всички законови предпоставки за разглеждане на офертата и реши да пристъпи към отваряне и проверка на съответствието и с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

 

1. Оферта №1 с входящ № От-17/23.03.2015 г , 13:49 часа на  „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Люлин, бл.303, вх. А, ап.4, ЕИК  201557566, представлявано от Иван Веселинов Димитров -  управител;            

 

Комисията  отвори пьрва  офертата  на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Люлин, бл.303, вх. А, ап.4 ЕИК  201557566, представлявано от Иван Веселинов Димитров -  управител.           

 

               Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на комплекта документи представен от участника.

 

След извършената проверка комисията установи, че от участника са представени всички предварително изискуеми се документи от Възложителя, посочени в документацията за участие.

Резултатите   от   проверката   бяха   нанесени   в   "Таблица   за   административно

съответствие", която е подписана от всички членове на комисията и става неразделна част от този протокол.

 

След отварянето на офертата председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника, което е в размер на 580.00 лв. / петстотин и осемдесет лв. и нула ст./  без ДДС.

 

Техническото предложение на участника е попълнено съгласно образеца на Възложителя и съдържа:

1.      Срок за изпълнение - в календарни дни, цяло число -  15 календарни дни.

 

2.      Гаранционен срок и условия за гаранционно обслужване - в календарни месеци, цяло число - 120 месеци;

 

Комисията констатира, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените от Възложителя  условия и го допуска  до оценка на офертата.                                       

 

На основание чл.42, т.7 от Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, одобрени със Заповед №409/23.07.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня, комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатия участник -  „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, град София, съгласно одобрената Методика за определяне на комплексната оценка, както следва:

Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта и се прилага самостоятелно за оценка на офертата.

       Оценка на офертата

       При оценката на офертата първо ще се разгледа техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

1. Техническа оценка (T) - коефициент на тежест на техническата оценка - 40

 

Т = Ср + Гср

 

1.2. Подпоказател  Ср -   „Срок за изпълнение", с максимален брой точки - 20 т.

Максималният брой точки по този показател е 20 и получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение и се определя по формулата:

Ср =     Cрmin    х 20,   където:

           Cрсъотв          

 

Cmin  - най - краткия предложен срок за изпълнение в кал. дни;

Cсъотв - предложен срок за изпълнение от съответния участник в кал. дни;

 

!!! Забележка: Срокът за доставка се предлага в календарни дни в цяло число. Участник, предложил срок за доставка в дробно число, часове, месеци години, работни дни и др., различни от изискуемите календарни дни в цяло число",  ще бъде отстранен  от участие в процедурата.

 

Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 15 дни.

 

 

Ср =     Cрmin    х 20   =  15/15 х 20 20 точки

           Cрсъотв          

 

 

2.2. Подпоказател  Гср   „Гаранционен срок", с максимален брой точки- 20 т.

Максималният брой точки по този показател е 20 т., които получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок, над минималния, определен от Възложителя и се определя по формулата:

                        Гср.

Гср =  (------------------------) х 20, където:

                    Гср.max.         

 

Гср. - предложения от съответния, оценяван участник общ гаранционен срок (в месеци, цяло число)

Гср.max  - максималния общ срок на предлаганото оборудване в офертата на конкретен участник (в месеци, цяло число).

Минималният гаранционен срок, предлаган от участниците е 12 месеца.

!!! Гаранционният срок се предлага в месеци в цяло число. Участник, предложил гаранционен срок в дробно число, в дни, часове, години или др., различно от месеци в цяло число, се отстранява от процедурата.

Предложеният от участниците гаранционен срок по показателя не може да надвишава 60 месеца.

 

                      Гср.

Гср =  (------------------------) х 20 = 120/120 х 20 = 20 точки

                    Гср.max.         

 

 

Техническа оценка (T) - коефициент на тежест на техническата оценка

 

Т = Ср + Гср = 20 +20 = 40 точки

 

Финансова оценка (Ф) се определя въз основа на ценовата оферта на участника, обозначен с надпис „Предлагана цена"

 

Максимален брой точки - 60 т.

 

Оценката на предложената от участника цена се формира по следната формула:

 

                Минимална предложена  цена

Ф  =  ______________________________ х 60 = 580/580 х 60 =   60 точки

       Цената, предложена от участника

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (ко) на участника   „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, град София

Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.

Общата оценка се изчислява по формулата: КО = Тi + Фi където:

КОi     - общата оценка на i-тата оферта,

Тi     - техническата оценка на i-тата оферта,

Фi    - финансовата оценка на i-тата оферта.

 

КО = Тi + Фi

 

КО = 40 + 60

 

КО = 100 точки

 

      На основание чл.42, т.8 от Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, одобрени със Заповед № 409/23.07.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня, във вр. с чл.101г, ал.1 от ЗОП, комисията  класира участника на база получената   «Комплексна оценка » - КО  като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, съгласно  обявеният критерий за оценка - "Икономически най-изгодна оферта" и приетата методиката за определяне на общата  оценка на  офертата , както следва:

 

       На първо място участник №1 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, град София, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Люлин, бл.303, вх. А, ап.4, ЕИК  201557566, представлявано от Иван Веселинов Димитров -  управител  с  комплексна  оценка от 100 точки.

 

 

Във връзка с гореизложеното комисията взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.                  На основание чл. 101г, ал.3 от ЗОП и съгласно  т.8  от одобрения  ред за разглеждане на постъпилите оферти от  настоящия протокол, комисията, определена за разглеждане на постъпилите оферти, предлага на  Възложителя - Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с наименование:   „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.", участника, класиран на първо място - „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, град София, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Люлин, бл.303, вх. А, ап.4, ЕИК  201557566, представлявано от Иван Веселинов Димитров -  управител  с  комплексна  оценка от 100 точки, получени съгласно приетата методиката за определяне на  комплексната оценка на  офертата.

 

2.                  На основание чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП при подписване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 

Този протокол се състави на основание чл 101г., ал.4 от ЗОП. Офертата на участника е неразделна част от този протокол. Комисията  приключи  своята работа на 30.03.2015 година в 15:00 часа. От   членовете на комисията  не е изразено особено мнение.

 

Председател:  .........................................                          

                       инж. Радка Георгиева

 

 

 Членове:   1...............................................

                        инж. Евелина Нешева

 

                     2. ............................................... 

                     Сашо Янев