Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления на Заповед №РД-00-8/11.03.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхвата на УПИ, представляващи парцели ХІ – За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ – 2883 „За о

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/11.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ - За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ - 2883 „За обществено обслужване", кв.127 по плана  на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.105 и 65365.601.83 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ обединяването на урегулирани  поземлени  имоти, представляващи парцели ХІ - За обществено обслужване и ХІІІ, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.105  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - За обществено обслужване, кв.127, с идентификатор №65365.601.105 по Кадастрарлната карта на гр.Сапарева баня, както и поставяне в съответствие новата  вътрешнорегулационна линия междуновообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - За обществено обслужване и УПИ, представляващ парцел ХІІ -2883 „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна  граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.105 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня Възложител Милан Раков.

    Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 11.03.2015 г.

      Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.