Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-9/17.03.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня в обхват на УПИ /парцели/ VІІ-1412, ІХ-1408, Х-1409, ХІ-1410, ХІІ-1411, ХІІІ - 2310 кв.11 по плана на гр.Сап. баня

 

    ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-9 / 17.03.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед  №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІ-1412, ІХ-1408, Х-1409, ХІ-1410, ХІІ-1411, ХІІІ - 2310 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.957, 65365.602.958, 65365.602.948, 65365.602.947, 65365.602.949 и 65365.602.950 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1412 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1408 кв.11 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1409 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1410 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-2310 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.949 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с възложител Кирил Стоилов Вучалийски.

 

    Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.