Профил на купувачаПринтирай

Протокол №2/19.03.2015г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2

 

съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП

 

Днес, 19.03.2015 г., в 11:00 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1, в изпълнение на Заповед № РД-08-122/10.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                    СЕКРЕТАР:   Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА Сапарева баня;

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела Йорданова Кьосева - секретар на ОбА;

                               2. Райчин Георгиев Рачев - външен експерт / програмист/, вписан под уникален номер ВЕ  965 в регистъра на АОП;

                                3. Жана Иванова Шукадарова- старши счетоводител в ДД «ФСДУС»;

                      РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Силвия Георгиева Джерманска - младши експерт в ДД «ФСДУС»;

                                           2. Гергана Здравкова Кирилова - експерт «програми и проекти;

 

                                     

            със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците   в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения" .

 

 

Комисията продължи своята работа след изтичането на срока за представяне на липсващите и/или нередовни документи описани в Протокол № 1  от  10.03.2015 г. на комисията.  Комисията пристъпи към разглеждане на   документите и преценка за съответствието на офертите с  минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация от участниците и с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията няма да разглежда документите в плик № 2 на участник, които не отговарят на изискванията за подбор.   

От комисията беше установено следното:

Участник № 1  -  „ Теза" ЕООД,град София

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за технически възможности и квалификация.

 

Участник № 2 -  Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за технически възможности и квалификация.

 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне до етапа на разглеждане на техническите предложения и оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертите следните участници:

Участник № 1  „ Теза" ЕООД,град София

Участник № 2 -    Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня", град София.

 

На своето заседание комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане и оценяване на съдържанието на документите, съдържащи се в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" (Техническо предложение).

           В съответствие с разпоредбите на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП, комисията, преди да отвори пликовете с предлаганата цена, извърши следните действия:

 - разгледа предложенията в Плик № 2 на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя ;

Бяха направени следните констатации:

1. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника „ Теза" ЕООД,град София е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:   „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения"  представено от участника  е изготвено  съобразно образеца и техническата спецификация на възложителя.

- Предложен срок за предоставяне на електронните курсове -  3 календарни дни;

- Участникът е предложил  срок за изпълнение на поръчката - 4 месеца.

 

 

2. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника    „Гражданско дружество „Ефективно обучение - Сепарева баня", град София е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения" представено от участника  е изготвено  съобразно образеца и техническата спецификация на възложителя.

- Предложен срок за предоставяне на електронните курсове -  3 календарни дни;

- Участникът е предложил  срок за изпълнение на поръчката - 4 месеца.

 

 

              Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници:     „ Теза" ЕООД,град София  и Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София , съгласно одобрената методика за оценка на офертите.

 

 

 

    Комисията подробно разгледа и детайлно се запозна с техническото предложение на Участник № 1  -  „ Теза" ЕООД   и единодушно определи  оценките по показателите    (Кт1) - „Предложение за изпълнение на дейностите по Предоставяне на Обученията"  и (Кт2) - „Методика за провеждане на обученията, oценка на предложената програма и съдържание на курсовете"

 

За Участник № 1  -  „ Теза" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Младост 1,бл.54А, партер  с ЕИК/БУЛСТАТ/: 030272497 , представлявано от   Янко Манолов Илиев -управител

 

Показател

 

МОТИВИ

ОЦЕНКА

т1) - Предложение за изпълнение на дейностите по Предоставяне на Обученията

-           - В техническото си предложение участникът е направил мотивирано и обосновано описание на цялостния подход за планиране на дейностие за изпълнение на поръчката. Посочил е аспектите нужни за качественото изпълнение на поръчката. Предложеният от участника цялостен подход е разделен в две категории: Процеси за управление на поръчката и Процеси ориентирани към поръчката. Посочил е как подходът ще бъде приложен на практика при изпълнението на настоящата поръчка. 

-          В техническото си предложение Участникът е предложил времеви график за изпълнение на поръчката, включително и план за изпълнение на дейностите, като е  посочил зависимостта и времетраенето на етапите на планиране и предоставяне на услугата за обучение на служителите. Направил е подробно описание на последователността на изпълнение на отделните дейностти,  поддейности, посочил е междинните и крайните резултати, включени в тях и времето за тяхното изпълнение и предаване, включително и необходимите ресурси за реализацията им. Участника е съобразил срока за изпълнение на поръчката заложен от възложителя - 4 месеца от подписването на договор за изпълнение. 

-                  - В техническото си предложение Участникът е  направил описание на механизмите за управление и контрол на качеството, като го е съобразил с предложеният от него подход за изпълнение на поръчката.

 

25 точки

т2) - Методика за провеждане на обученията, oценка на предложената програма и съдържание на курсовете

-          Техническото  предложение на участика съответства на техническата спецификация на възложителя.  Участникът мотивирано и обосновано е описал процеса на провеждане на обучението, като е предложил последователно и конкретно технологично описание на начина  на провеждане на всеки един модул/тема по отделно, предвидени за провеждане. Участника е предложил методика за провеждане на обученията, включително и за електронните обучения.

-          Участика е посочил основните критерии при подбора на методите за обучение съответстващи на целевата група, а именно: цел на обучението, вид на обучаващите се и практически  изисквания на физическата среда.  Също така е посочил конкретно какви методи ще използва по време на учебния процес, подходящи за обучаемите - служителите на община Сапарева баня.  Разписана е целта на провеждане за всяко едно от обученията, предложена е подробна учебна програма за всеки един от модулите, по часове и теми. Дефинирани са точни резултати, който ще бъдат постигнати след проведеното обучение по модулите-  шест на брой.

-          В техническо си предложение участника е представил подробно описание на  учебна програма за всеки един от модулите, по часове и теми. Посочил е средствата, мястото и начина на провеждане  на всеки един модул, а именно: изнесено обучение, електронни интерактивни обучения и смесено обучение - присъствено и елекронно.

 

 

25 точки

 

Кандидатът е предложил срок за предоствяне на електронните курсове - 3 календарни дни.

 

К т3=(К т3min т3i)x10 = (3/3)х10=10 точки, където

 

К т3min - минимален предложен срок за предоставяне на електронните курсове.

 

К т3i - предложен от участника в оценяваната оферта срок за предоставяне на електронните курсове. 

 

(Кт) „Оценка на техническото предложение на участника" на Участник № 1  -  „ Теза" ЕООД   , съгласно  одобрената формула  в методика за оценка, както следва:

 

Кт = Кт1 + Кт2 + Кт3     =25+25+10=60 точки

 

Комисията подробно разгледа и детайлно се запозна с техническото предложение на Участник № 2  -  Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня" и единодушно определи  оценките по показателите    (Кт1) - „Предложение за изпълнение на дейностите по Предоставяне на Обученията"  и (Кт2) - „Методика за провеждане на обученията, oценка на предложената програма и съдържание на курсовете"

 

 

 

За Участник № 2 -  Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня" със седалище и адрес на управление: гр. София,ул."Боравска морава" 54,ет.7  с ЕИК/БУЛСТАТ/:   неприложимо, представлявано от   Александра Цветкова.

 

Показател

 

МОТИВИ

ОЦЕНКА

т1) - Предложение за изпълнение на дейностите по Предоставяне на Обученията

-           - В техническото си предложение участникът е направил мотивирано и обосновано описание на цялостния подход за планиране на дейностие за изпълнение на поръчката. Участника е направил описание на подхода за планиране на дейностие - предложил е концепция за изпълнение на дейностите, разписъл е конкретните фази необходими за постигане на заложените резултати. Предложеният цялостен подход е представен в отделни методологии за изпълнение на дейностите по организацията и провеждане на всеки един модул/тема от предвидените обучения предмет на настоящата обществена поръчка. Посочил е как подходът ще бъде приложен на практика при изпълнението на поръчка. 

-          В техническото си предложение Участникът е предложил план - график за управление на времето по договора, включително и процесите необходими за изпълнение и приключване на обществената поръчка. Детайлният календарен план за изпълнение на основните етапи  и под-етапи в рамките на всяка дейност  е съобразен с общия план на възложителя за изпълнение на проекта.  Участника е съобразил срока за изпълнение на поръчката заложен от възложителя - 4 месеца от подписването на договор за изпълнение.

-          В техническото си предложение Участникът е  направил описание на системата за наблюдение на изпълнението на дейностите и управление на качеството при изпълнение на обществената поръчка.

 

25 точки

т2) - Методика за провеждане на обученията, oценка на предложената програма и съдържание на курсовете

 

 

 

-          Техническото  предложение на участика съответства на техническата спецификация на възложителя.  Участникът мотивирано и обосновано е описал процеса на провеждане на обучението, като е предложил методология с последователно и конкретно описание на начина  за провеждане на всеки един модул/тема по отделно, предвидени за провеждане с настоящата обществена поръчка. Участника е предложил методика за провеждане на обученията, включително и за електронните обучения.

-          Участика е посочил основните критерии при подбора на методите за обучение съответстващи на целевата група, а именно: цел на обучението, вид на обучаващите се и практически  изисквания на физическата среда.  Също така участника е посочил конкретно какви методи ще използва по време на учебния процес, подходящи за обучаемите - служителите на община Сапарева баня.  Разписана е целта на провеждане на всяко едно от обученията, предложена е подробна учебна програма за всеки един от модулите, по часове и теми. Дефинирани са точни резултати, който ще бъдат постигнати от проведеното обучение по модулите - шест на брой.

-           -   В техническо си предложение участника е представил подробно описание на  учебна програма за всеки един от модулите, по часове и теми. Посочил е средствата, мястото и начина за провеждане  на всеки един модул, а именно: изнесено обучение, електронни интерактивни обучения и смесено обучение - присъствено и елекронно.

25 точки

 

Кандидатът е предложил срок за предоствяне на електронните курсове -   3 календарни дни.

 

 

К т3=(К т3min т3i)x10 = (3/3)х10=10 точки, където

 

К т3min - минимален предложен срок за предоставяне на електронните курсове.

 

К т3i - предложен от участника в оценяваната оферта срок за предоставяне на електронните курсове. 

 

                        (Кт) - „Оценка на техническото предложение на участника" на Участник № 2  -  Гражданско дружество „Ефективно обучение - Сепарева баня", съгласно  одобрената формула  в методика за оценка, както следва:

 

 

Кт = Кт1 + Кт2 + Кт3 = 25+25+10=60 точки

 

 

 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без изразено особено мнение на членове от състава й

 

Р Е Ш И :

 

І. Допуска до отваряне на плика с предлагана цена следните участници в процедурата:

1. Участник № 1  -   „ Теза" ЕООД,град София;  

2. Участник № 2 -   Гражданско дружество „Ефективно обучение - Сепарева баня",град София.

 

         II. След като определи единодушно посочените по-горе оценки на техническите оферти на участниците, комисията определя място, дата и час за ново публично заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовите предложения на участниците, а именно - 23.03.2015 г. от 09:00 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1.

          ІІІ. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да бъдат обявени най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението да съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

             

 

КОМИСИЯ:     

 

Председател: инж.      Радка Георгиева        -                 /.................../

 

 

 

          Секретар:     К. Николов       -                                           /.................../     

 

Членове:

1.      Даниела Кьосева  -                                            /.................../

 

 

2.      Райчин Рачев-                                                  /.................../

 

 

 

3.      Жана Шукадарова       -                    /.................../