Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-31/ 24.01.2015 година на кмета на кбщина Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ, представляващ парцел ХІV-3022 кв.117 по рег. план на гр.Сап. баня

        Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Йорданка Иванова Петкова, че със Заповед № РД-08-31/ 24.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в  обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-3022, кв.117 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.790 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност-Жм,   с Възложител Янка Тошкова Михалкова.

 

         На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.