Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програмата за опазване на околната среда 2008-2013 година" на територията на община Сапарева баня за 2014 г.Изх.№ Д-40/05.03.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на отчет за годишна дейност по управление на отпадъците на територията на община Сапарева баня за 2014 г.Изх.№ Д-39/05.03.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания Общинския план за развитие на Община Сапарева баня през 2014 година,  приет с Решение № 10 от Протокол № 15 от 07.12.2012 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня.Изх.№ Д-47/13.03.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол №13/17.09.2008 г.на ОбС Сапарева баня. Изх.№ Д-36/20.02.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-471-1/11.03.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-46/12.03.2015 г.+

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице чрез продажбата на дела на общината.Изх.№ З-207-1/11.03.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване  на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор 65365.27.18, местност "Ридо", по Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване и  електрификация към него. Изх.№ З-306-1/10.03.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната територия и  даване  на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор  65365.27.113, местност "Ридо", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване и  електрификация  към  него. Изх.№ З-307-1/10.03.2015 г.

 

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9,ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.38, местност "Света Богородица", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография е кадастър - Кюстендил. Изх.№ П-519-1/05.03.2015 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9,ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.45.423, местност "Лаго", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография е кадастър - Кюстендил. Изх.№ П-507-1/05.03.2015 г.    

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната територия и  даване  на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор  65365.24.60, местност "Физолница", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване и  електрификация  към  него. Изх.№ З-262-1/10.03.2015 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия.Изх.№ Д-45/12.03.2015 г.

 

14.Докладна записка от инж.Петър Василев - Управител на „ВиК Паничище"  ЕООД - ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „ВиК Паничище"ЕООД за 2014 г.Изх.№ П-564/10.03.2015 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет Сапарева баня за сключване на Анекс към Договор за покупко-продажба на недвижим имот частна общинска собственост, вписан от Служба по вписванията гр.Дупница под №140, том 5, вх.рег.№1317 от 16.05.2012 г.Изх.№ Д-48/13.03.2015 г.Изх.№Д-48/13.03.2015 г.

 

16. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/