Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 6 / 24.02.2015г. на кмета на община Сап. баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на ПР) в обхват улица с осови точки 76 – 40 – 39 ,УПИ- парцел XVI – 281, УПИ- парцел XVII – 282 и УПИ-парцел VI

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 6  / 24.02.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 76 - 40 - 39     по  регулационния план на с.Ресилово,   УПИ,   представляващ парцел XVI - 281, УПИ, представляващ парцел XVII - 282  и УПИ, представляващ парцел VIII -  283, квартал 12 по регулационния план  на с.Ресилово третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица  с осови точки   76 - 40 - 39   към УПИ,  представляващ парцел XVI - 281,УПИ, представляващ парцел  XVII - 282  и УПИ, представляващ парцел VIII -  283, квартал 12 по регулационния план  на с.Ресилово,  като новата улична регулационна линия минава по имотните граници на поземлени имоти с пл.№№№281, 282  и 283 , кв.12 по плана на с.Ресилово, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

 

    Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 11.03.2015 г.

       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.