Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД –00 –7 / 10.03.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел LXXIX – 2835 и УПИ, парцел LXXX, квартал 74 по рег. план на гр.Сап.баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 7  / 10.03.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват УПИ,   представляващ парцел LXXIX - 2835 и  УПИ, представляващ парцел  LXXX, квартал 74  по регулационния план  на гр.Сапарева баня,  с нови  идентификатори  №№ 65365.602.1118 и 65365.602.1119 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  третиращ  обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  LXXX, квартал 74 по плана на гр.Сапарева баня, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

 

      Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 11.03.2015 г.

         Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.