Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-5/18.02.2015 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ, представляващ парцел ХХХV - за обществено обслужване, кв.47 по рег. план на

 

ОБЯВЛЕНИЕ


        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/18.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХV - за обществено обслужване, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.353 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

         - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота с номера ХХХV-за обществено обслужване и ХХХVІ-за обществено обслужване, кв.47  по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови проектни идентификатори 65365.603.525 и 65365.603.526 по КК на гр.Сапарева баня, без промяна на отреждането му.

    - Проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ХХХV-за обществено обслужване и ХХХVІ-за обществено обслужване, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови проектни идентификатори 65365.603.525 и 65365.603.526 по КК на  гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност Жм, възложител „Рум Трейд" ЕООД гр.София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.