Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД–00–44 / 17.12.2014 год.на кмета на община Сапарева баня за допускане изработване на проект за(ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел LXXIX – 2835 и УПИ, парцел LXXX, кв.74

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 44  / 17.12.2014 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват УПИ,   представляващ парцел LXXIX - 2835 и  УПИ, представляващ парцел  LXXX, квартал 74  по регулационния план  на гр.Сапарева баня,  с нови  идентификатори  №№ 65365.602.1118 и 65365.602.1119 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  третиращ  обединяването им в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  LXXX, квартал 74 по плана на гр.Сапарева баня, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 11.03.2015 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.