Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. Д-44/11.03.2015г. относно изменения в Наредба за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

От инж. Сашо Иванов - Кмет на Община Сапарева баня

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.44,ал.1,т.1; чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8 и чл.10,ал.2 от Закона за нормативните актове; чл.8, ал.1 и 2 от ЗОС.

 

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

С Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наредбата като подзаконов нормативен акт следва да бъде съобразена с направените изменения и допълнения в ДВ бр.14 от 20.02.2015г., в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            2.Цели, които се поставят:

 Регламентиране на взаимоотношенията между Община Сапарева баня и лицата желаещи да придобият собственост или вещни права върху общински имоти.

Синхронизиране на наредбата със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Пълно съответствие на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с действащото законодателство.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект е изготвен в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, както и със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Във връзка с изложеното

 

ПРЕДЛАГАМ:

 

Общински съвет грСапарева баня да вземе следното

 

Проект !

РЕШЕНИЕ

 

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня, както следва:

 

§ 1. В чл.37 се правят следните изменения и допълнения:

 В ал. 3 след думата „пасищата" се поставя запетая и се добавя „мерите".

 

§ 2. В чл.38а се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, т. 4 думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти" се заменят с „Интегрираната информационна система" и след думата „пасища" се поставя запетая и се добавя „мери".

 

§.3. В чл.41а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2. от ЗСПЗЗ".

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март."

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория."

4. Досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал.12 и 13.

5. Създава се ал.4:

„(4) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи."

6. Създава се ал.5:

„(5) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 3 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май."

7. Създава се ал.6:

„(6) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 5 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област."

8. Създава се ал.7:

„(7) Протоколът по ал. 5 или по ал. 6 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго."

9. Създава се ал.8:

(8) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 5 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по ал. 5 и/или ал. 6 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

10. Създава се ал.9:

„(9) Въз основа на протокола на комисията по ал. 5 и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината, сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години."

11. Създава се ал.10:

 „(10) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година."

12. Създава се ал.11:

„(11) Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година."

 

§ 4. В чл. 41б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „пасищата" се поставя запетая и се добавя „мерите".

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Договорите за наем и аренда по чл. 41а, ал. 9:

1. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя;

2. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства."

3. Създава се ал. 3:

„(3) Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, сключени по реда на чл. 41а, ал. 9 и 10, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението."

 

 
 

КМЕТ:

     /инж.Сашо Иванов/         

 

 

Изготвил/Съгласувал:

/Костадин Николов - юрисконсулт/

 

кн