Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. Д-45/11.03.2015г. относно изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци ,такси и цени на услуги

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

От

Инж. Сашо Кирилов Иванов

Кмет на Община Сапарева баня

 

ОТНОСНО:  Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

С Решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС-гр.Сапарева баня е приета Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

В чл.55,  т.12.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня е определена такса за съгласуване и  одобряване на инвестициони проекти. Не е взето под внимание че инвестиционното проектиране протича в различни фази, т.е.  започване на строителството е възможно и след съгласуване и одобряване на идеен  инвестиционен проект.

2.Цели, които се поставят:

 Регламентиране размера на таксата, което е предоставено от законодателя в прерогативите на общинският съвет. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Установяване на коректност към задължените лица по Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект е изготвен в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

 

Проект !

    РЕШЕНИЕ

 

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва:

§.1.  Чл.55 се допълва, като се създават нови точки 12.2 и 12.3, както следва:

12.2. „Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект - 30 % от таксата по чл.55, т.12.1."

12.3. „За обекти, за които има съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект при внасянето на технически / работен инвестиционен проект се дължи такса за съгласуване и одобряване в размер на 100 % от таксата по чл.55, т.12.1."

§.2. Чл.55 се допълва, като се създава нова точка 13а, както следва:

13а. „За издаване на разрешение за строеж за обект, за който има съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект таксата е в размер на 20 % от пълния размер на таксата за съгласуване и  одобряване по чл.55, т.12.1"

§.3 Чл.55 се допълва, като се създава нова точка 18.4, както следва:

         18.4"За процедиране и разглеждане на помощни планове - 50 лв."

§.4. Чл.55, т. 20 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

20. „Презаверяване на проекти с изтекъл срок - 50 % от таксата по чл.55, т.12.1."

 §.5. Чл.55, т. 12.1. изречение седемнадесето се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Инфраструктурни и други линейни обекти І категория - 5,50лв. на линеен метър."

 

 

 

ИНЖ.САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

EН/

 

Прикачени файлове

Д_1 (864.73 KB) Д_2 (728.58 KB)