Профил на купувачаПринтирай

Протокол №1/10.03.2015 г. от работата на комисията за общ. поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения

 

ПРОТОКОЛ № 1

съставен на основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП

 

 

Днес, 10.03.2015г., в 09:00 часа, в административната сграда на община Сапарева Баня на адрес: гр. Сапарева Баня, община Сапарева Баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1, в изпълнение на Заповед № РД-08-122/10.03.2015г. на кмета на община Сапарева Баня се събра комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                    СЕКРЕТАР:   Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА Сапарева баня;

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела Йорданова Кьосева - секретар на ОбА;

                               2. Райчин Георгиев Рачев - външен експерт / програмист/, вписан под уникален номер ВЕ  965 в регистъра на АОП;

                                3. Жана Иванова Шукадарова- старши счетоводител в ДД «ФСДУС»;

                   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Силвия Георгиева Джерманска - младши експерт в ДД «ФСДУС»;

                                              2. Гергана Здравкова Кирилова - експерт «програми и проекти;

 

            със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците   в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения" .

 

          Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 1-8 от ЗОП.

         Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с правилата за работа на комисията.

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок в обявлението за обществена поръчка са представени общо 2 (два) броя оферти.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Сапарева баня, върху пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаването им.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър № П-556 от 10.03.2015 г. на подадените оферти, а именно:

 

Наименование на участника

Регистрационен номер на

предложението

Дата на

получаване на предложението

Час на

получаване на предложението

1.

„Теза"ЕООД

От-13

09.03.2015г.

14:15

2.

Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня"

От-14

09.03.2015г.

15:14

 

След като се запознаха с регистъра на участниците, членовете на комисията, попълниха декларации в съответствие с изискването по чл. 35 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол.

 

На публичното отваряне на офертите  не присъстваха  представители на участниците.

 

Комисията констатира, че офертите и на двамата участника са подадени в указания от Възложителя срок и са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им, по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината, като за всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия.

 

Участник № 1 -  „ Теза" ЕООД,град София

При отваряне на офертата, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, а именно: Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и установи наличието на такива при участника; всички членовете на комисията подписаха плик № 3  „Предлаганата цена" на участника.

След това комисията пристъпи към отваряне на Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и отново четирима от членовете на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него.

Комисията след това отвори Плик 1 „Документи за подбор",  оповести на присъстващите в залата съдържанието на Плик 1 и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14  от ЗОП.

Участник № 2 -  Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София

При отваряне на офертата, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, а именно: Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и установи наличието на такива при участника; всички членовете на комисията подписаха плик № 3  „Предлаганата цена" на участника .

След това комисията пристъпи към отваряне на Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката"   и отново четирима от членовете на комисията подписаха всички документи съдържащи се в него.   Комисията след това отвори Плик 1 „Документи за подбор", оповести на присъстващите в залата съдържанието на Плик 1 и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

 

След извършването на действията по чл.68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващото си заседание комисията на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП пристъпи към разглеждане по същество на представените документи в Плик 1 на участниците, изразяващо се в проверка на наличието и редовността на представените от участниците документи в плик № 1, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

 

Участник № 1„ Теза" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Младост 1,бл.54А, партер  с ЕИК/БУЛСТАТ/: 030272497 , представлявано от   Янко Манолов Илиев -управител.

 

      І. Всички изискуеми документи са представени, като същите са редовни от формална страна  с изключение на  следнoто:

За посочения от участника  в  Списък на експертите -образец №7, ключов експерт координатор на дейностите по логистика на обученията - Николина Богомилова Петрова   не е видно от посочената информация за професионален опит,че  експерта  е извършвал  дейности по логистично осигуряване на мероприятия.

 

Във връзка с горното установено несъответствие и непълнота с изискването на Възложителя и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, в срок 5 работни дни от получаването на този протокол, участника следва да представи на комисията:

  • Да посочи информация за професионалния опит на експерта - Николина Богомилова Петрова за извършени дейности по логистично осигуряване на мероприятия;

Комисията не установи други липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя в плик № 1 на  участника „ Теза" ЕООД, град София. 

Участник № 2 - Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня"  със седалище и адрес на управление: гр. София,ул."Боравска морава" 54,ет.7  с ЕИК/БУЛСТАТ/:   неприложимо, представлявано от   Александра Цветкова-управител.

 

              І. Всички изискуеми документи са представени, като същите са редовни от формална страна  с изключение на  следнoто:

За посочения от участника  в  Списък на експертите - образец №7 ключов експерт обучител по модул/тема"Машинопис"- Светла Иванова Желева не е видно от посочената информация за професионален опит,че  експерта  е  провел  поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „МАШИНОПИС".

 

Във връзка с горното установено несъответствие и непълнота с изискването на Възложителя и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, в срок 5 работни дни от получаването на този протокол, участника следва да представи на комисията:

 

  • Да посочи информация за професионалния опит на експерта - Светла Иванова Желева за проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „МАШИНОПИС";

 

Комисията не установи други липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя в плик № 1 на  участника Гражданско дружество „Ефективно обучение- Сепарева баня",град София.

Комисията

Р Е Ш И :

 

            І. На основание чл. 68, ал.7 и ал.8 от ЗОП да се уведомят участниците, като им се изпрати настоящият протокол с констатациите, относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

 

Председател:           инж. Р. Георгиева    /.................../

 

Секретар: К. Николов   -                 /.................../       

 

Членове:

1.      Даниела Кьосева-       /.................../  

 

2.      Райчин Рачев -    /.................../

 

3.      Жана Шукадарова     -         /.................../