Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение до Божидар Николов Калвин


СЪОБЩЕНИЕ

ДО: Божидар Николов Калвин 

ж.к.„Дружба І" бл.116, вх.А, ет.1, ап.1

гр.София

 

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КАЛВИН,


    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Ограда", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1878, кв.21 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, е издадена Заповед за премахване № РД-08-73/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.     

    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.

     Заповед № РД-08-73/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез чрез Община Сапарева баня пред Административен съд-гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

    Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.