Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-4/17.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на изменение на /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на поземлен имот с идент.65365.35.183, местност „Под селото” по кад.карта на гр.Сап.баня

         Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/17.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват: поземлен имот с идентификатор  65365.35.183, местност „Под селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който има проведена процедура за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди с Решение №4 /т.ІІ-6/ 30.08.2013 година от  Протокол №4 от 30.08.2013 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие"-гр.Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За индивидуално жилищно строителство" в „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложители Тодор Димитров Попов и Малинка Симеонова Попова.

      Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.