Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение на Заповед за премахване № 657 / 17.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня до Илия Георгиев Натев, Валентин Руменов Сусанин, Павлина Манолова Сусанина

СЪОБЩЕНИЕ

 

 ДО

 ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НАТЕВ

  ул."Рашо Димитров" №93

  гр.Перник

  ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ СУСАНИН

 ж.к. „Бистрица "№75, вх.Б, ет.7, ап.55

  гр.Дупница

 ПАВЛИНА МАНОЛОВА СУСАНИНА

 ж.к.„Христо Смирненски"№35, вх.Б, ет.7

 р-н Слатина

 гр.София   

 

 

            УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова жилищна сграда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-611, кв.49 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Сиврия" № 8, с.Ресилово, е издадена Заповед за премахване № 657 / 17.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня.     

    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.

     Заповед № 657 / 17.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез Община Сапарева баня пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

    Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.