Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение на Заповед за премахване № РД-08-75/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня до Роза Димитрова Ранова

СЪОБЩЕНИЕ

 


ДО: Роза Димитрова Ранова
ул.„Никола Вапцаров" № 6
с.Овчарци, обл.Кюстендил

 

      УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  РАНОВА,


    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Второстепенна постройка на допълващото застрояване с предназначение външна тоалетна", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Никола Вапцаров" № 6, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № РД-08-75/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.     

    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.

     Заповед № РД-08-75/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез чрез Община Сапарева баня пред Административен съд-гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

    Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.