Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение на Заповед за премахване № РД-08-74/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня до Роза Димитрова Ранова

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО: Роза Димитрова Ранова
ул.„Никола Вапцаров" № 6
с.Овчарци, обл.Кюстендил       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАНОВА,


       Уведомяваме Ви, че за строеж: „Постройка на допълващото застрояване за отглеждане на домашни животни - кокошарник", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-56, кв.2 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, с административен адрес ул."Никола Вапцаров" № 6, с.Овчарци, е издадена Заповед за премахване № РД-08-74/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня.
     Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-гр.Сапарева баня, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1.
Заповед № РД-08-74/10.02.2015г. от Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ чрез чрез Община Сапарева баня пред Административен съд-гр.Кюстендил в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.


      Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.