Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № 722/ 17.12.2014 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на /ПР/ - с обхват УПИ/парцел/ ІІІ-3146 кв.124 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идент. №65365.602.1152 по КК на гр.Сапарева баня

    Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Еленка Станкева Младенова, че със Заповед №722/ 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед  №128/22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със Заповед №808/18.12.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-3146 кв.124 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед №КД-14-10-236/18.11.2010 година на Началника на СГКК-Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване"  без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност -Жм, с Възложител  Димитър Христов Джоргов и Костадин Христов Джоргов.

 

    На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.