Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-3 / 10.02.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на /ПУП/ – изменение на/ПР/, в обхвата на УПИ,парцели Х-232 и ХІ-231 кв.25 по плана на с.Овчарци, община Сапаревa баня

        Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-3/ 10.02.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 2800/30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и изменен със Заповед №330/24.06.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-232 и ХІ-231  кв.25 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-232 кв.25 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-231 кв.25 по плана на с.Овчарци, Община Сапарева баня по одобрената със Заповед № 330/24.06.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня имотна граница между поземлени имоти пл.№231 и пл.№232 кв.25 по  кадастралния план  на с.Овчарци, община Сапарева баня, съобразно Решение от 21.05.1990 година на Станке Димитровски районен съд по гр.дело №1178/1989 година, влязло в сила на 07.12.1990 година. с Възложител Иванка Василиева Джаджарова, Анка Филипова Джаджарова, Малин Славейков Джаджаров, Ани Славейкова Джаджарова, Валентин Малинов Джаджаров.

 

     Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ.