Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

 

    Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г.Изх.№ Д-21/02.02.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 г. на територията на община Сапарева баня.Изх.№ Д-20/02.02.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж.Радка Спасова Георгиева-зам.-кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г.Изх.№ Д-30/06.02.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-187-1/29.01.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2710-1/30.01.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения-части от имоти публична общинска собственост.Изх.№ Д-19/29.01.2015 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения - части от имоти публична общинска собственост.Изх.№ Д-26/03.02.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 250-251 и продължението на улицата до улица „Германея" от към страна на кв.63 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-23/02.02.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устойствен план- План за регулация с обхват улица с осови точки 304-305-306-307 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№Д-31/06.02.2015 г.

 

10 .Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1075-5/03.02.2015 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1076-2/03.02.2015 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост.Изх.№ П-104-1/03.02.2015 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване през имот - публична общинска собственост.Изх.№ З-82-1/03.02.2015 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване кандидатстване на община Сапарева баня за финансиране на изпълненито на проекти/програми, финансирани със средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.Изх.№ Д-27/03.02.2015 г.

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по  Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект „Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище в участък от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.Изх.№ Д-28/04.02.2015 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-24/02.02.2015 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-25/02.02.2015 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за учредяване на възмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №65365.601.927, по КК на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Изх.№ Д-22/02.02.2015 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба по пазарна оценка  на иглолистна строителна дървесина, задържана с наказателно постановление №14/04.11.2013 г на кмета на Община Сапарева баня, добита от горска територия, общинска собственост - отдел 54 „д" по ЛУП от 2007 г. на горите собственост на Община Сапарева баня.Изх.№ Д-29/04.02.2015 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за такса смет за 2015 г.Изх.№ Д-18/27.01.2015 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане Бюджет 2015 г. - община Сапарева баня.Изх.№ Д-17/27.01.2015 г.

 

22. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/