Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед № РД – 08 - 11 / 15.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, представляващ парцел ХХХV-за дърводелски цех и ХХV-за дърводелски цех и сушилня, кв.47

 

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Илиана Викторова Методиева с постоянен адрес гр.София, р-н Красно село, ул."Съвет на Европа", №6, ет.5, ап.19, че със Заповед № РД-08-11/15.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХV - за дърводелски цех и ХХV - за дърводелски цех и сушилня, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори  65365.603.353 и 65365.603.352 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както следва:

- Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) третиращ промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ /парцел/ ХХХV - за дърводелски цех и ХХV - за дърводелски цех и сушилня, кв.47 по регулионния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлени имоти с идентификатори 65365.603.353 и 65365.603.352 по КК на гр.Сапарева баня и  промяна на отреждането му от „За дърводелски цех" в „За обществено обслужване".

 - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване  (ПЗ) в обхвата на УПИ /парцел/ ХХХV - за обществено обслужване, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                -  Плътност на застрояване - 60 %

            -  Интензивност на застрояване Кинт - 1,2

            -  Етажност  /Височина/   -   1- 3      / 3-10,00 м / 

            -  Минимална озеленена площ  -  40 %

с цел изграждане на „Къщи за настаняване на туристи", с Възложител „Рум Трейд" ЕООД гр.София

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.