Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 28.11.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за поземлен имот с идент.№ 65365.58.288, местност „До Джерман”

    На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.11.2014 година Решение № 5, взето по Протокол № 16 / 2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/  в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.58.288, местност „До Джерман" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една средноетажна жилищна сграда", с Възложител Людмил Дочев Георгиев.

 

    Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.