Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-2/20.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на изменение на /ПУП/ - изменение на /ПЗ/ в обхвата на УПИ, парцел VІІ-2620, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/20.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцели VІІ - 2620, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор  65365.601.361 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането на УПИ /парцел/ VІІ-2620, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.361 по КК на гр.Сапарева баня  от „За индивидуално жилищно строителство" в  „За обществено обслужване" и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите на застрояване:

- Плътност на застрояване - 60 %

- Интензивност на застрояване Кинт - 1,6

- Етажност /Височина/ - 1- 4    /3 - 12,50 м./

- Минимална озеленена площ - 40 %  

с цел запазване на съществуващата сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел" и пристройка към нея, възложител „ЕМАЛИ 2014" ЕООД гр.София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.