Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-1 /05.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на изменение на /ПУП/-изменение нa /ПР/ и изменение на /ПЗ/ в обхвата на /УПИ/, парцел ІХ-2770, кв.110 гр.Сап. баня

 

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-1/05.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцели ІХ - 2770, кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор  65365.601.53 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани имота с проекти номера ІХ-277, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1003 и ХІ -2770, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1004, и отреждането им от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2770 и ХІ-2770, кв.110 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Плътност на застрояване - 60%

            - Интензивност на застрояване Кинт - 1,6

            - Етажност /Височина/ - 1 - 4  / 3-12,50 м /

            - Минимална озеленена площ - 40 %

и установяване на свързано основно застрояване по вътрешната регулационна линия между новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2770 и ХІ-2770, кв.110 по плана на гр.Сапарева баня, с проектни идентификатори 65365.601.1003 и 65365.601.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с цел изграждане на „Къщи за настаняване на туристи" с възложител  Иванка Георгиева Евстратиева.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.