Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 - 05 / 08.01.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел ХІ-312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня

 

  Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Нела Димитрова Николова с постоянен адрес гр.София, ж.к."Люлин", бл.726, вх.В, ет.6, ап.75 и Анна Димитрова Николова с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Люлин", №983, вх.Ж, ет.1, ап.162, че със Заповед № РД-08-05/08.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-312, кв.75 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.615 по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Емилия Стоянова Чучуганова.


        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.