Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение

       Община Сапарева баня , Област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - одобрен със Заповед № 93 / 04.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил и Подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план /ПП/, одобрен с Решение №1112 от Протокол №31 от 15.12.2005 година на Общински съвет гр.Самоков за обект "ВЛ 110 kv п/ст."Марек" - п/ст. „Самоков" - разширение на сервитутната зона в участък от стълб №65 до стълб №114 в землищата на с.Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил и селата Клисура и Белчин, община Самоков, Софийска област, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№000009 и 062004, местност „Банско ливаге" по Картата на възстановената собственост на земелището на с.Сапарево, община Сапарева баня, с Възложител „Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

 

         Проeкт за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при община Сапарева баня - гр.Сапарева баня, ул.Германея №1, ет. 3.

       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" заин­тересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Сапарева баня.