Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Йорданка Борисова Дойнова, Кирил Георгиев Карпачки и Венцислав Борисов Мандер, че със Заповед № 620/05.11.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.22.167, местност „Прогоно” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди – установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          -  Плътност на застрояване – 60 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.6

                  - Етажност /Височина/ - 1 –  5  / 3.00 м. – 15.00 м. /

                                            - Минимална озеленена площ – 30 %

с цел строителство на „Хотелски комплекс”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Иван Митков Драманлиев, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

С Решение № КЗЗ - 18 / 07.октомври 2014 година, точка І – 30.1, взето по Протокол № 18 / 07.10.2014 година на Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 852 кв.м. земеделска земя, шеста категория, поливна.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.