Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на „Макс” ООД гр.София, Йордан Георгиев Софрониев, Галина Георгиева Иванова, Маргарита Георгиева Софрониева, Виолета Георгиева Кралева, Снежана Владимирова Ризова и Елена Първанова Ранова, че със Заповед № 688/02.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.25.354, местност „Таштарла” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                          - Плътност  на  застрояване – П застр. - 60 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт 1.2

                                              - Етажност /Височина/ - 1 –  3  /3.00 м. – 10.00 м./

                                              - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 40 %

 

с цел изграждане на „Две малкоетажни жилищни сгради и една сграда от допълващото застрояване с предназначение – „Трафопост”, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител с Възложител Вергил Георгиев Кацов, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

С Решение  №11, точка І-5, 5-А, 5-Б, 5-В, взето по Протокол №11 от 20.11.2014 година на Комисията  по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1  от ППЗОЗЗ е утвърдена площадка  за  проектиране  на  обекти. 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.