Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 44  / 17.12.2014 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 187 – 188 – 189 - 190    по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.602.1013   по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  УПИ,   представляващ парцел I – 138, УПИ, представляващ парцел XII -1139 и УПИ, представляващ парцел XI -  1140, квартал 26 по регулационния план  на гр.Сапарева баня,  с нов  идентификатори  №№ 65365.602.236, 65365.602.237 и  65365.602.238 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица  с осови точки   187 – 188 – 189 - 190      към УПИ,   представляващ парцел I – 138, УПИ, представляващ парцел XII -1139 и УПИ, представляващ парцел XI -  1140, квартал 26 по регулационния план  на гр.Сапарева баня, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 19.01.2015 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/